StarCorp

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe stanowią najbardziej korzystną formę zabezpieczeń stosowanych w obrocie gospodarczym. Istota gwarancji sprowadza się do tego, że zakład ubezpieczeń, w zamian za pobranie określonej składki, zobowiązuje się do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej kwoty, w przypadku nie wywiązania się wnioskodawcy z zobowiązania objętego gwarancją. Gwarancja jest jedną z kilku, dopuszczalnych przez ustawę o zamówieniach publicznych, form składania przedmiotowego zabezpieczenia i stanowi doskonałą alternatywę dla formy gotówkowej.

 

W praktyce funkcjonuje kilka rodzajów gwarancji ubezpieczeniowych:

 • Gwarancja zapłaty wadium - zabezpiecza pokrycie strat organizatora przetargu, gdy zobowiązany, który wygrał przetarg: odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, gdy z jego winy nie dojdzie do podpisania umowy, czy też nie zostanie wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 • Gwarancja należytego wykonania kontraktu - wnoszona jest przez wykonawcę w dniu podpisania umowy i zabezpiecza ewentualne roszczenia inwestora w przypadku nienależytego wykonania kontraktu. Obowiązek jej złożenia musi wynikać bezpośrednio z treści umowy.
 • Gwarancja usunięcia wad i usterek - stanowi dla inwestora zabezpieczenie, że ewentualne wady i usterki realizowanego kontraktu (ujawnione już po przejęciu przedmiotu kontraktu protokołem zdawczo - odbiorczym) zostaną właściwie i terminowo usunięte.
 • Gwarancja zwrotu zaliczki ma zastosowanie w sytuacji, gdy inwestor wypłaca wykonawcy zaliczki pieniężne na poczet realizowanego kontraktu. Chroni ona interesy inwestora w sytuacji, gdy nierzetelny kontrahent wykorzysta zaliczkę niezgodnie z umową lub nie rozliczy się z niej we właściwy sposób.

Najbardziej dogodną i najszybszą formą otrzymywania gwarancji jest zawarcie z zakładem ubezpieczeń rocznej umowy o limit w ramach, której wystawiany jest określony rodzaj gwarancji. Takie rozwiązanie znacznie skraca okres oczekiwania na gwarancję oraz eliminuje konieczność składania aktualnych dokumentów finansowych i rejestrowych przy każdorazowym wnioskowaniu o gwarancję ubezpieczeniową.

Dokumenty finansowe firmy niezbędne w celu uzyskania gwarancji:

 • Decyzja o nadaniu NIP, REGON
 • Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego
 • Bilanse, Rachunki zysków i strat za ostatnie 3 lata
 • Aktualne sprawozdanie F-01
 • Zaświadczenia ZUS i US o nie zaleganiu z płatnościami (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od momentu złożenia wniosku)
 • Aktualne opinie bankowe (wystawione nie wcześniej niż 1miesiąc od złożenia wniosku)
 • Specyfikacje istotnych warunków zamówienia (gwarancje wadialne) lub umowa/projekt umowy (gwarancje należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek)